improve-behavior-be-civil

ਆਚਰਣ ਸੁਧਾਰੋ, ਚੰਗੇ ਬਣੋ
ਆਮ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੱਭਿਆ ਆਚਰਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,

ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਟਿਪਸ:-

 • ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾੱਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ
 • ਉਹ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ/ਡਿਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨਿਉੂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
 • ਓਹ! ‘ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ’? ਜਾਂ ਅਰੇ! ‘ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਵਰਗੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ‘ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ
 • ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ 6 ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
 • ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਰੋਕੋ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
 • ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰੋ! ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰੋ
 • ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਸਦੇ ਹੋ
 • ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਸਵਾਇਪ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਬਸ ਕਹੋ- ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਪਾਓ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੇ
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ
 • ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ
 • ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ
 • ਆਪਣੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ
 • ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ FacebookTwitter, LinkedIn और InstagramYouTube  ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!