Succeed -sachi shiksha punjabi

ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣੋ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਦੇ ਉਤਰਾਅ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਗਮ, ਕਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਬਿਨਾਂ ਉਮੰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ’ਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

Also Read :-

ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹੋ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਨਿਰੋਗੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਨਾਵਟੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਅਪਨਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਓ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਸੈਰ ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਘਰ ’ਤੇ ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ

ਮਨ ’ਚ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਗੱਪਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ’ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਹੱਤਤਾ:

ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਿਨਭਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਦਿਨਭਰ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਰਹੋਂਗੇ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਵੀ

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸਾਥੀ ਬਣਾਓ:-

ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਚੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦਿਨ ’ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਅੰਕੁਰਿਤ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣੇ ’ਚ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਲ ਜਾਂ ਫੈਟਲੈੱਸ ਨਮਕੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਚਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਸਲਾਦ, ਸੂਪ ਲਓ ਦਿਨ ’ਚ ਛੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਦਿਨਭਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ:-

ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ’ਚ ਥਕਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ’ਚ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨਭਰ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਗਿਲਾਸ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਰਸੋਈ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ

ਸਹੀ ਡਰੈੱਸਅਪ ਰਹੋ:

ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰੋ ਨਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ ਐਕਟਿਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨ-ਮਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਸਜੋ-ਧਜੋ ਸੁੰਦਰ ਦਿਸਣ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਚ ਈਂਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ:-

ਇਨਸਾਨ ਜੈਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਨ ’ਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਠੀਕ, ਕਿਸਮਤਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ’ਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਮਨ ’ਚ ਦੁਹਰਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਬਣਾਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕੇ

ਲੰਮੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲਓ:-

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਆਸਨ ਦੁਹਰਾਓ ਕਪਾਲਭਾਤੀ, ਭ੍ਰਰਿਤਰਕਾ, ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਦਿਨ ’ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲੋ:-

ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਖਿਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਚ ਬਿਜੀ ਕਰ ਲਓ ਵੈਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇੇਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ

ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ:-

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਜੋ ਗੱਲ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਲ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ

ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲਓ:-

ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ 6-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਫੁਰਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ -ਨੀਤੂ ਗੁਪਤਾ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!